032 041 9036

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Stenen Man gevestigd te Lelystad, hierna te noemen De Stenen Man

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van De Stenen Man afwijkende bepalin­gen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 De Stenen Man aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schrifte­lijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten ech­ter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Stenen Man onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contract­partners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Stenen Man aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor be­stemde transacties. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehan­deld worden via die uitkoopvoorwaarden

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door De Stenen Man of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor De Stenen Man door zijn bevestiging.

4-2 Elke met De Stenen Man aangegane overeenkomst bevat de ontbin­dende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtge­ver zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Stenen Man zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie De Stenen Man zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Stenen Man bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De Stenen Man binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewer­kers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Indien na de overeenkomsten de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbie­ding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekeningen te verlangen.

6-4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te ge­schieden, gelijk met hoofdsom.

Artikel 7 Aanbetaling.

De Stenen Man is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aan­betaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De Stenen Man de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem uitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 8 Annuleren.

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht door De Stenen Man reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostbare prijs inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens De Stenen Man gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan De Stenen Man als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengeko­men prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Stenen Man te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

8-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De Stenen Man zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Materialen / voegen.

9-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handels­kwaliteit geleverd en verwerkt, het te gebruiken materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht.

9-2 Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaalfou­ten. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen.

9-3 Tenzij anders is overeengekomen, is de voegmaat ter keuze van De Stenen Man.

Artikel 10 Meer- en minderwerk.

10-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

10-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedra­gen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uit­voering, respectievelijk van De Stenen Man op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

10-3 Door De Stenen Man te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”

Artikel 12 Wijziging van de opdracht.

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijke of monde­ling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzi­gingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Stenen Man ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

12-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door De Stenen Man buiten zijn verantwoor­delijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt De Stenen Man om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14 Garantie.

14-1 Gedurende een vooraf overeengekomen periode na levering verleend De Stenen Man aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De Stenen Man zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oor­zaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien De Stenen Man na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

14-2 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

14-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groot- han­delgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Leveringstermijnen.

15-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdruk­kelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige leveringen dient de opdrachtgever De Stenen Man schriftelijk in gebreke te stellen.

15-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor De Stenen Man zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

15-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 16 vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door De Stenen Man aangegeven.

Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel17 Oplevering.

18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop De Stenen Man dat de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat De Stenen Man schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

18-2 Kleine gebreken zullen door De Stenen Man zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdracht­gever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebre­ken, is De Stenen Man slechts gehouden zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan De Stenen Man valt toe te rekenen.

18-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze auto­matisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke De Stenen Man niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “overmacht” genoemd.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18-1 De Stenen Man is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interes­ten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigden aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaken.

18-2 De Stenen Man is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulp­stukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van De Stenen Man of van hen die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

18-3 De Stenen Man zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de op­dracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ont­vreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegd­heid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van De Stenen Man.

18-5 De Stenen Man is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en / of organisaties / instellingen belast met de toezicht op de bouw en / of bouw­voorschriften / bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebben de meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan De Stenen Man is gegeven.

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en natuur­rampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Stenen Man of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van De Stenen Man, ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Stenen Man, dan wel in de middelen van vervoer van opleggen van heffingen of andere overheidsmaatre­gelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Stenen Man overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 De Stenen Man is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uit­voering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de 9op0levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Stenen Man terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering De Stenen Man wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-2 Haarscheuren, tegels dienen vrij van haarscheuren te worden afgeleverd. Het op­treden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

20-3 De Stenen Man dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van De Stenen Man juist is, zal De Stenen Man hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goede­ren gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang De Stenen Man geen volledige betaling inzake van een over­eenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigend Caspar Arts om van De Stenen Man.

21-2 De Stenen Man heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Na­tuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goede­ren, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor aalleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. On­verminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Stenen Man ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten op te schorten, de overeenkomsten geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De Stenen Man heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuzen, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt ver­klaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanerings­regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen van haar eigendom­men c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt verbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

22-3 De Stenen Man is indien hij op lid 2 van dat artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door De Stenen Man reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van De Stenen Man op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen binnen 30 dagen te geschieden na indie­ning van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2 De Stenen Man is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23-3 De Stenen Man is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advo­caat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeen­komstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23-5 Uit het enkel feit dat De Stenen Man zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootteen de gehoudenheid tot betaling van de buitenge­rechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestingplaats van De Stenen Man, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Over De Stenen Man

Op het gebied van bestrating is ontzettend veel te vinden. De Stenen Man heeft zich gespecialiseerd in (oude) hard gebakken klinkers, keramische tuintegels en aanverwant bestratingsmateriaal. Mede met behulp van deze site kunnen we u een eerste impressie geven van de schitterende mogelijkheden die er voor u bestaan.

Heeft u nog vragen, bel / mail of kom geheel vrijblijvend kijken!

Tot ziens, De Stenen Man

Contact

De Stenen Man

Talingweg 100

8218 NX Lelystad

 

032 041 9036

info@destenenman.nl